Planlama ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar – Stratejik Planlama, Alan Yönetimi, Katılım, Çağdaş Kentsel Tasarım Uygulamaları


AMAÇ: Kentlerin hızlı bir değişim/dönüşüm sürecinden geçtiği günümüzde kentsel planlama kurumları ve kavramları da bu süreçten etkilenmekte, kentsel yapılanmada yenilikçi yöntem ve uygulama arayışları ön plana çıkmaktadır. Bu programın amacı kentsel yönetim planlamada rol üstlenecek olan kurum ve bireylerin bu yeniden yapılanma sürecinde birebir varolabilmesini, yenilikçi yasal ve kurumsal araçlara hakim olabilmesini sağlamaktır.

İÇERİK: Planlama ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar başlığı altında her biri kendi içerisinde derinlemesine irdelenmesi gereken konu başlıkları, ilgili uzman kadrolar tarafından katılımcılara aktarılmaktadır. Böylelikle katılımcılar, bu konular hakkında teorik bilgileri, ulusal ve uluslararası deneyimlerin eşliğinde edinebilmekte, bunun yanı sıra güncel tartışmalara vakıf olurken bu sürecin birer aktörü haline gelebilmektedirler.