Afet Yönetimi ve Planlaması


AMAÇ: Bir afet ülkesi olan Türkiye’de, afetlerin önlenmesi ve meydana gelebilecek zararların en aza indirgenebilmesi için kurumsal ve bireysel bilinç oluşturmak, yasal görev ve sorumluluklar hakkında katılımcıları bilgi sahibi kılmak.

İÇERİK: Katılımcı kurum ve bireylere öncelikle afet ile ilgili temel esaslar sunulmakta, Türkiye’de afet yönetimine dair kurumsal yapı ve yasal mevzuat hakkında gerekli bilgiler verilmektedir. Sonrasında ise afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklara dair katılımcıların yeterli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Bunlarla birlikte özelikle yerel yönetimlerin bu süreç içersinde yetki, görev ve sorumluluklarını yeterince tanımlayabilmesi, personelin  afet ve acil durum yönetme becerilerini geliştirebilmesine yönelik eğitim başlıkları çeşitlendirilmektedir.