5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi


Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’ de performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. Kurumlar beşer yıllık olarak hazırlayacakları stratejik planları yanında yıllık amaç ve hedeflerin bütçe dağılımlarını gösteren ve ilgili yılın bütçesini oluşturan performans programlarını hazırlamak zorundadırlar. Bu eğitim ile kamu kurumlarının 5018 sayılı kanuna uygun olarak neler yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.